Име: Геновева Валентинова Георгиева

Професия: ПСИХОЛОГ

Образование

 

– Бакалавърска степен по „ПСИХОЛОГИЯ” във ВСУ „Черноризец Храбър”

 

– Магистърска програма „ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

– Професионална квалификация за учител по философски цикъл

 

Настояща професионална дейност:

     ПСИХОЛОГ в психологическа лаборатория в гр. Варна за психологически изследвания и консултации за:

 • професионални водачи на МПС (категория С и D, превоз на пътници и товари, таксиметрова дейност, международен транспорт и др.),

 • лица с отнето свидетелство за управление на МПС, поради шофиране в нетрезво състояние с алкохол и/или наркотични вещества, отнети контролни точки, ПТП или др.,

 • чужденци за смяна на шофьорската книжка с българска,

 • председатели на изпитни комисии.

      Период: от януари 2015 год. до сега

 

 

Лектор

   в център за професионално обучение към „Матев строй” ЕООД. Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 год. и Закона за предучилищното и училищното образование. Обученията са проведени в различни градове, а някои от темите са:

 • „Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението”
 •  „Иновативни практики в образованието”
 • „Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности (СОП) и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици?”
 •  „Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция”
 •  „Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците”
 • “Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата”
 • “Иновативни техники при работа с ученици с рисково поведение и ученици, застрашени от отпадане”
 • “Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците”
 • “Създаване на позитивна среда – управление на конфликтите и агресията в учебното заведение”

 

 

Професионален опит, работа и практика:

 

– Ментор по проект „Roma Matrix” – Just / 2012 / FRAC / AG / 2624, финансиран по програма JUSTICE на Европейската комисия – Fundamental Rights and Citizenship Programme в “Сдружение на младите психолози в България”

– Ръководител в лятна занималня 

– Учител по философски цикъл 

– Психолог във фирма 

Допълнителна квалификация:     

                                                          „Ръководител на вокални и танцови състави за автентичен фолклор”

Професионален стаж:

– Стажант и член в „Сдружение на младите психолози в България”

– Практическо обучение в „Международна асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи” по проект „Студентски практики”, BG051PO001 – 3.3.07.-0002,  финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейски социален фонд

– Практическо обучение във Варненския затвор чрез Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по проект „Студентски практики”, BG051PO001 – 3.3.07.-0002, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейски социален фонд

– Доброволец и член в Доброволческа група „Розови очила” в Сдружение „Младежки Информационен Доброволчески Център” МИДЦ гр. Варна. Посещения в Оздравително Училище “Д-р Никола Димитров”

– Доброволец в дом „Гаврош” гр. Варна

– Доброволец и член в Сдружение „Асоциация за Европейско развитие”

 

 • Личен опит и терапия с психотелесен психотерапевт 

 

 

– „Правни основи на културата в република България” доц. д-р Масис Хаджолян

– „Правни основи на контрола в публичната администрация” доц. д-р Масис Хаджолян

– Обучителен семинар за работа с деца и младежи от етническите малцинства по проект „Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства” – финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

– Комуникативен тренинг  “Развитие на умения за говорене пред публика и преодоляване на комуникативното безпокойство” проф. д. пс. н. Галя Герчева, ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”

– Обучение на тема „Неформално образование” по проект “Младежки Информационно-Консултантски Център” на Сдружение “Младежки Информационен Доброволчески Център” гр. Варна, по “Национална Програма за Младежта”

– Обучение по проект № BG13/A1.2/260/R2 „За младежка активност и професионална реализация”

– Обучение на тема „Психология на лъжата – как да разберем кога ни лъжат”

– Обучение по ветроходство по проект „Ветроходна академия”, НПИМД-008-Н3/2017 г. по национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта към Министерството на образованието

 

 •    Майсторски класове:

– “Методология за създаване на програми за профилактика на здравето” проф. д.пс.н. Лариса Цветкова

 

 • Публични лекции и дискусии:

– “Социална психология на наркозависимостта в студентска среда” Проф. д.пс.н. Лариса Александровна Цветкова, заместник-ректор на Санкт-Петербургския държавен университет, Русия

– “Устройство и проблеми на съдебната власт” Проф. д-р Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд на Република България

– „Приложения на НЛП и ментална хигиена” Лора Арнаудова, треньор по Невро Лингвистично Програмиране

– Национален дебат ” Неформално образование” – 10-то Национално младежко изложение, община Варна, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”

 

   

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

   

     Социални умения и компетенции:

    Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за работа в екип, умения за работа под напрежение, стриктно спазване на срокове, решителност, устойчивост на стрес, креативност, постоянство, умения за решаване на проблеми и конфликти, инициативност.

 

     Личностни качества:

  Емоционална интелигентност, чувство за хумор, честност, коректност, лоялност, адаптивност, отговорност, увереност, позитивно отношение и мислене, мотивация, амбициозност, общителност, самостоятелност, желание за учене, развитие и работа.

 

     Технически умения и компетенции:

     Компютърна грамотност, свидетелство за управление на МПС и др.

 

Галерия и дипломи

 

   Споделете автобиографията, високата квалификация и богатия опит на вашия психолог с приятелите си,

за да се запознаят по-обстойно и да използват психологическите услуги, които предоставя!