www.bgpsiholog,com

  УСЛУГИ ЗА ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНИДЖЪРИ, ЕКИПИ И СЛУЖИТЕЛИ  

Вярваме, че хората са най-ценният ресурс за промяна на света!   

Освен психологически услуги на индивидуални клиенти, предлагаме и такива на организации и фирми. Те включват псхихологическо консултиране, подръжка на служители, мениджъри и ръководни кадри, подбор на персонал, тиймбилдинг, обучения, тренинги, различни видове мероприятия, оптимизация на работна среда и др.

   Понякога се сблъскваме с проблеми, които все още не са от нашата компетенция или не са в основната ни сфера на дейност. Ако сами започнем да ги изучаваме и разрешаваме, рискуваме да изгубим много време и усилия. Тогава е добре да се консултираме с някой, който има нужните знания и опит, за да ни помогне да се справим. Това е и инвестиция в нас самите, защото така по-бързо и лесно ще придобием компетенции, които да използваме в бъдеще и ще повишим капацитета и ресурсите си за справяне.

 • Обучения и тренинги – развитие на нови умения подобряващи взаимодействието между служителите, ръководни кадри и средата на работна дейност. Някои от най-важните неща не се учат в училище, учим ги в последствие през целия си живот!
 • Тиймбилдинг – гъвкави програми за работа в екип, забавление, сплотяване, мотивация и изследване на различни аспекти от екипността. Преживяване, което оставя следа!

   По време на тиймбилдинг консултирането даваме ценни насоки за:

– формулиране на точните нужди, цели и заявки

– определяне формата и съдържанието на тиймбилдинга

– възможно най-рационално изразходване на средствата и ресурсите

– предварителна комуникация и подготовка на участниците

– подготвяне на резервни варианти

– възможни пречки и начини за действие

– характерни променливи и т.н.

 • Консултиране на мениджъри, екипи и служители – работещи индивидуални решения и креативни идеи за усъвършенстване на екипа, разрешаване на възникнали проблеми в него и градивен подход в управлението.

   Понякога един екип може да не е продуктивен, служителите да не работят добре или цялостната атмосфера в организацията да е влошена. Често в самото начало ръководството не е наясно с тези проблеми, защото те се проявяват бавно и се задълбочават постепенно, а тяхното въздействие е индиректно. Друг път не се признава наличието на такива проблеми, защото те не се разбират. Като цяло ключовите моменти са в индикирането и приемането, че те съществуват. Разрешаването е следващият етап.

Всеки проблем си има причина, проявление и последствия,

които не са едно и също нещо.

   Ето кои са маркерите, че нещо може да не е наред с хората в организацията:

 • спад в резултатите
 • текучество на персонал
 • грешки, пропуски и проблеми в работата
 • понижена мотивация и успеваемост
 • преразход на ресурси
 • конфликтни ситуации
 • влошени взаимоотношения
 • липса на комуникация и сътрудничество
 • др.
   За да се разреши един проблем, той трябва да се разкрие във всички аспекти. Нашата задача е да помогнем това да се случи чрез проучване посредством разработване на анкети, прилагане на тестови методики, беседи, размяна на обратна връзка, ролеви игри, психологически похвати и др. Това ще ни даде важна информация, чрез която ще определим точните решения, ще изградим стратегия за справяне и за предотвратяване на евентуалната им поява.

   Мисията ни е да помогнем на хората да реализират пълния си потенциал в работната си сфера, да допринесем за тяхното развитие и да подобрим взаимодействието помежду им. Това неминуемо и несъмнено ще доведе до по-голяма ефективност и до по-добри резултати.


   В работата си сме водени от разбирането, че всеки екип е уникален, така както всеки човек е оригинален сам по себе си и различен от останалите. Екипът е една система, която за да функционира правилно и възможно най-ползотворно е нужно да бъде единна!

     Благодатната почва и психологически климат са важен фактор това да се осъществи на практика.

  

   Индивидуалният подход ни помага да бъдем оптимално полезни на нашите клиенти и да предложим ефективни решения за екипите, с които работим. Занимаваме се също с разработването и провеждането на интерактивни обучения и симулации, базирани на ученето чрез преживяване, както и по подобряване на организационните процеси и психопрофилактиката на лично и групово ниво.

 Нашият екип притежава компетенции в областта на изготвянето на обучителни и тренингови програми за повишаване на личностния капацитет и социалните умения. При организиране и фасилитиране на групи за подобряване на комуникативния потенциал и управление на поведението в конфликтни ситуации. Както и в организиране на преживелищни семинари с цел разгръщане на личностния потенциал и справяне в значими житейски и професионални ситуации.

 • Тиймбилдинга като специализирана дейност. Тя е насочена към подпомагане създаването, развитието и управлението на ефективни екипи. Тиймбилдингът е един от специфичните похвати при работата с хора, понеже всяка група от хора има свои специфични особености. Това, заедно с нуждите на нашите клиенти ни накара да създадем индивидуален подход в съвместната ни работа и  самостоятелно звено. То е насочено към подпомагане управлението на екипи и работата на хора, използващо по-богат набор от методи, технихи, практически похвати, психологически тестове, задачи, упражнения, предизвикателства и др.

   Съвременният свят се създава от хората и за хората. В този смисъл машините, парите, държавите са само средства и инструменти. Стремежът ни е да сме фактор за създаването на балансиран кръговрат. В него човекът живее добре и се развива, като с това създава хубав свят в хармония с природата, със себе си и с другите.

ПРОФИЛ НА ЕКИПА

   Организацията на тиймбилдинг започва със създаване на екипен профил. Той включва информация за специфичните характеристики на колектива, важни особености, нуждите, целите и очакванията, както и чисто технически параметри за организиране на мероприятието. Това е важно, за да изготвим най-подходящата програма и да бъде мероприятието оптимално ефективно. За целта се използва анкетна карта или беседа, която може да е онлайн или на място.

ПРОГРАМА

   Втората стъпка е изготвяне на програма за провеждане на тиймбилдинга, като тя може да е в няколко варианта. Програмата е създадена или адаптирана за конкретния екип, на конкретното място, в определеното време и е съобразена с поставените цели, задачи и обстоятелства. Не съществува универсален вариант, който да е успешно приложим за всички екипи, във всички моменти, на всички места. Ние знаем, че всеки екип притежава своя индивидуалност, спрямо която градим тиймбилдинга в тясно сътрудничество с клиента.

ОФЕРТА

   След изготвяне на програмата се прави оценка на изпълнението й и изпращаме оферта на клиента. Когато бъде приет окончателният вариант на офертата, пристъпваме към подготовка на изпълнението.

   Тиймбилдингът може да бъде:

– на открито или на закрито;

– с определена степен на динамичност, физическа натовареност и екстремност;

– на всяко подходящо за конкретната цел място в България;

– съчетание от различни насоки и акценти, като:

 • сплотяване
 • опознаване
 • работа в екип
 • комуникация
 • сътрудничество
 • взаимодействие
 • изграждане на стратегия
 • разпределение на роли
 • взимане на бързи и своевременни решения
 • разрешаване на конфликти
 • позитивна среда
 • благоприятен психо-емоционален климат
 • цели и стремежи
 • лидерство
 • мотивация

– с определена обща тематика и насоченост, като:

 • развлекателен
 • анти-стрес
 • обучителен
 • творчески

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ

   Когато вече имаме утвърдена програма, започваме подготовка на нужните материали, оборудване, съоръжения и т.н. Подготвяме екипа, който ще изпълни тиймбилдинга (той може да включва психолози, инструктори, аниматори, организатори и допълващи специалисти). Организираме и логистиката. За всичко това е нужно техническо време, което трябва да е предвидено още на етап планиране.

   При създаването на един тиймбилдинг разчитаме на индивидуалния подход, креативността и професионализма си, както и на принципа:

“Колкото повече, толкова повече”:

– колкото повече време имаме, толкова по-добре ще се подготвим

– колкото повече информация имаме, толкова по-добра програма ще направим

– колкото повече средства са инвестирани, толкова по-ефективно ще е изпълнението.

   И най-важното – използваме достиженията на психологията,

за да споделим с вас опит, знания и решения, които работят.