Критерии за оценка искреността и неискреността на човека

   Социалната психологическа компетенция, актуализирана в знания на методите за проверка на лъжата и неискреността в поведението на човека, е важна предпоставка за успешна професионална дейност във сферите, където разпознаването на лъжата е необходимо умение.

   Човек, поради различни причини (недостатъчен жизнен опит, образование и прочие) може добросъвестно да се заблуди и затова, при очевидни лъжливи изказвания не трябва винаги да се прави извод за умишлено изкривяване на информацията. Добросъвестното заблуждение често е свързано с трудности на възприятия, преработка, запомняне и възпроизвеждане на информацията на определено събитие. Във връзка с това човек може непроизволно да обедини несвързани актове, както и да отъждестви несходните обекти и други.

   Ще разгледаме критериите за оценка на изказванията, по които може да се оцени степента на искреност, или неискреност на събеседника.

Таблица 1.
Критерии за оценка на
искреността и неискреността
на човека
Критерии за оценка на
изказванията

Правдиви изказвания

Често излизат извън рамките на знанията на човека и неговата осведоменост. Той обикновено строи
правдиви изявления не само на основа на собствения си опит, но и на тези факти, които реално е видял или чул от други лица за тях, или прочел в книга, вестник и др.

Лъжливи изказвания

Обикновено са свързани с ограничен опит, квалификация и образованост на човека, а също и способността му да фантазира. Освен това, измислиците могат да бъдат построени на основата на типови варианти, имащи прецедент в реалния живот, литература, кино и др.

Речева характеристика на изказванията 

Като правило се формулират със собствени думи, отразявайки реалния кръгозор на човека, неговия жизнен опит и образование.

Лъжливите речеви конструкции, с цел придаване на повече значимост изобилстват от сложни термини, а също така използване на езиков запас, несвойствен за дадения човек в съответствие с неговата квалификация, образование и жизнен опит. 

Уникалност на изказванията

Правдивите изказвания винаги са индивидуализирани и носят уникален характер. В тях има повече детайли, събития и конкретни участващи лица

Лъжливите изказвания са посхематични, стереотипни, лишени от детайли, конкретни действащи лица. Често в такива случаи може да възникне чувството, че Вие може би някъде и накъде сте ги чували.

Емоционална наситеност и убедителност на изказванията

Правдивите изказвания винаги са съпроводени със силни, наситени и експресивни емоции, надеждност и убедителност на речта на човека. Той говори истината, трудно е да го объркаш, да го заставиш да се откаже от своите думи и да измени своята гледна точка.

В лъжливите изказвания обикновено не се срещат несъответствия, абсурди, всички факти са „изгладени“ и съгласувани. Това обстоятелство често свидетелства за неискреността на човека.

Очевидни несъответствия в изказванията

Колкото и да е парадоксално, но в правдивите изказвания често може да се срещнат несъответствия, несъгласувани детайли, което отразява реален, пълен с противоположности живот.

Лъжливите речеви конструкции са съпроводени от по-малки емоции. Понякога емоциите носят инсцениран характер и облик. Може да се подозира, че емоциите и преживяванията са изкуствени и се демонстрират умишлено от човека. Убедителността на речта той се опитва да постигне не за сметка на наситени емоции на речта, а по пътя на позоваване на други лица, потвърждаващи думите, действията и постъпките. 

Ролева позиция на говорещия

В правдивите изказвания се проявява истинската лична позиция на човек, неговото убеждение. Той говори от свое име, без да се занимава с несвойствени за него роли (служител в държавно учреждение, лекар, служещ и др.)

В лъжливите речеви конструкции често се проявява позицията на страничен наблюдател ( „така обикновено правят: така обикновено говорят; по такъв начин трябва да се постъпва и др.). Освен това, възможно е заемане на позиция, изгодна за говорещия ( „борец за справедливост“, „ критика на социалните недостатъци“ и др.)

Неопределеност и неконкретност на връзките

Обикновено отсъства.

Често се среща неопределеност и некоректни връзки.

Изключително позитивна информация на говорещия за себе си

Не е свойствена за правдивите изказвания.

Като правило присъства.

Практическа задача:

Фокусиране на вниманието.Опитайте се в ежедневен разговор да фокусирате вниманието си на гореописаните
характеристики на речта на събеседника:
1. Компетентност и осведоменост,
2. Речева характеристика на изказванията,
3. Уникалност на изказванията,
4. Емоционална наситеност и убедителност на изказванията,
5. Очевидни несъответствия в изказванията,
6. Ролева позиция на говорещия,
7. Неопределеност и неконкретност на връзките,
8. Изключително позитивна информация на говорещия за себе си.

   Можете да тренирате и в позицията на страничен наблюдател, или когато гледате филм, дебат по телевизията. Концентрирайте се не толкова върху правилната интерпретация на чутото, колкото върху отработката на умението си да следите именно тези характеристики в речта. Тренирайте винаги, когато имате възможност и до тогава, докато успеете да превърнете това умение в подсъзнателен навик. Обикновено при съзнателно и ангажирано поведение от Ваша страна, това може да стане в рамките и на един месец.

 

Чети – Прилагай – Получавай Резултати!
Пожелавам Ви интересна, забавна и ползотворна работа. Успех! 

И не забравяйте,
че резултатите идват от действията,
а не от знанието.

БРАВО!

Вие приключихте първа част от онлайн тренинга.

Моля, продължете към следващата част.